รองศาสตราจารย์นพพร ธนะชัยขันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์ศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์นพพร ธนะชัยขันธ์