นางพริ้มไพร วงค์ชมภู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางพริ้มไพร วงค์ชมภู