นางสาวรัชนี ลือดารา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรัชนี ลือดารา