นายสพลเชษฐ์์​ ประชุมชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสพลเชษฐ์์​ ประชุมชัย