อาจารย์ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด