นายศิโรช แท่นรัตนกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศิโรช แท่นรัตนกุล