นายพนัส มัตยะสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ธูระกิจระหว่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพนัส มัตยะสุวรรณ