อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Industrails Economic เศรษฐศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ