อาจารย์ธีร์กัญญา อินทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านทักษะกระบวนการ,ด้านเทคนิคการสอน,ด้านชุมชนวิจัยเชิงคุณภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธีร์กัญญา  อินทอง