อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม,การวางแผนและควบคุมการผลิต,การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา