อาจารย์คำรบ สมะวรรธนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Food Science, Food Processing, Food product development

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์คำรบ สมะวรรธนะ