นางสาวประหยัด ช่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวประหยัด ช่วยงาน