อาจารย์จุฬา เจริญวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จุฬา เจริญวงค์