นางสาวสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา