นายวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Programming

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์