นายสัตวแพทย์รองศาสตราจารย์ศุภชัย ศรีธิวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสัตวแพทย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสัตวแพทย์รองศาสตราจารย์ศุภชัย ศรีธิวงค์