อาจารย์ศิริกานดา แหยมคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการ,ด้านการตลาด ,ด้านการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศิริกานดา แหยมคง