นางสาวลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์