ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีเซรามิกส์ วัสดุศาสตร์ และการจัดการอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์