รองศาสตราจารย์กตุการ ดาจันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีเครื่องสำอาง Food Science Food Safety

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์กตุการ ดาจันทา