นางสาวพลอยพัชร ก้อนบาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Conflict Management

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพลอยพัชร ก้อนบาง