นายธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โครงสร้างและลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบทางเซรามิก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธมลวัฒน์  หิรัญชาติอนันต์