นางสาวจามรี ศรีรัตนบัลล์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาพัฒนาการ,พัฒนากระบวนการคิด,พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจามรี  ศรีรัตนบัลล์