นายวรภพ วงค์รอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวรภพ  วงค์รอด