อาจารย์วนัชพร จันทรักษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Tourism Management, Tourism Networks Management, Community - Based Tourism, การโรงแรม/การท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วนัชพร จันทรักษา