นายสงกรานต์ สมจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านดนตรี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสงกรานต์ สมจันทร์