นายเอกสิทธิ์ ไชยปิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วัฒธรรมสุขภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเอกสิทธิ์ ไชยปิน