ดร.ชาญ ยอดเละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การวิเคราะห์สารมลพิษทางน้ำและทางอากาศ รวมถึงสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ชาญ ยอดเละ