อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการผลิต วิศวกรรมการจัดการ การออกแบบการทดลอง วิศวกรรมควบคุมการผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนภัทร มะณีแสง