อาจารย์ชนิกานต์ อัชวนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตลาด,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชนิกานต์  อัชวนันท์