นายกิติวัฒน์ กิติบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การถ่ายภาพดิจิทัล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกิติวัฒน์ กิติบุตร