นายชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Data mining

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์