ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก นิลดำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสื่อสารการตลาด การสื่อสารทางสื่อใหม่ การสื่อสารทางการเมือง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก นิลดำ