รองศาสตราจารย์อิสระ อินจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์อิสระ อินจันทร์