อาจารย์มณฑณ ศรีสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน,การตลาดการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มณฑณ ศรีสุข