ดร.ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านพลศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์