อาจารย์ธนพล แสงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการพลังงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนพล แสงสุวรรณ