อาจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน