ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภชัย ตรีทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดทำแผน ยุทธ์ศาสตร์จังหวัด การจัดทำโครงการ การจัดทำนโยบายสาธารณะ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภชัย ตรีทศ