ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ผาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ปรสิตวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ผาลี