อาจารย์ณรงค์ เจนใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนพัฒนาชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณรงค์ เจนใจ