อาจารย์ เสกสรรค์ ศิวิลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Database System

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ เสกสรรค์ ศิวิลัย