อาจารย์วัฒนา ไตต่อผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยเชิงปริมาณ,การวิจัยเชิงคุณภาพ,การวิจัยเชิงทดลอง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วัฒนา  ไตต่อผล