อ.ดร.ภาคภูมิ โชคทวี พาณิชย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา
ติดต่อ : pakphomc@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
- Physical fitness test - Body conditioning - Scientific principles of sports training - Sport psychology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดราษฎร์พิษณุ

อ.ดร.ภาคภูมิ โชคทวี พาณิชย์