ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ มณีวัลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีสากล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ มณีวัลย์