อาจารย์ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
N/A

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ