นายเกชา ดาดูเคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Tourism Management

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเกชา ดาดูเคล