อาจารย์ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยว,การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว,การจัดการทุนทางวัฒนธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง