อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร