อาจารย์ชลธิศ เสือนุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านคณิตศาสตร์และการประยุกต์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชลธิศ เสือนุ่ม